Oplagrings- og montageanvisning

 

Gældende for tagkonstruktioner udført i tyndplade anvendt i kold- eller varmtagskonstruktion.
For at sikre at arbejdet bliver udført under sikre forhold, skal der inden igangsættelse udarbejdes en APV, arbejdspladsvurdering, tilpasset det konkrete projekt med hensyntagen til følgende.

 

Generelle krav til bygherrens projekt

Der skal i udbudsmaterialet være taget højde for, både med hensyn til projektangivelser og udbudstidsplanen, at montagen kan udføres på en hensigtsmæssig og sikker måde, hvilket bl.a. betyder at:

 

Konstruktioner

Konstruktioner og planløsninger skal være udformet hensigtsmæssigt således, at montagen kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Konstruktioner og underlag skal være forberedt til montagen, herunder til de midlertidige sikkerhedsforanstaltninger såsom rækværker, faldsikringsudstyr, stilladser m.m., der skal anvendes under montagen.

 

Tidsplan

Der skal være afsat tilstrækkelig tid i tidsplanen til en hensigtsmæssig og sikker montage.

 

Afgrænsning

I udbudsmaterialet skal der foretages en entydig og hensigtsmæssig afgrænsning og koordinering af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Det skal således klart fremgå, hvem der til enhver tid har pligt til at etablere, vedligeholde og fjerne en given sikkerhedsforanstaltning i fællesområderne. Derudover skal det sikres, at en given sikkerhedsforanstaltning ikke bliver fjernet, før de øvrige entreprenører er færdige med at anvende denne.

 

Byggeplads

Byggepladsen skal være disponeret og forberedt for plademontage. Dette indebærer bl.a., at områder, hvor der skal monteres, er plane og ryddede. Der skal være plads til oplagring af materialer og tekniske hjælpemidler f.eks. stilladser, kraner m.m. Andre entreprenører må ikke arbejde i de områder på byggepladsen, hvor de kan blive ramt af nedfaldende materialer som følge af montagen.

 

Oplagring og aflæsning

For at sikre en forsvarlig aflæsning af pladebundterne skal det altid påses, at disse anhugges på en sådan måde at risikoen for at pladebundterne tabes eller beskadiges undgås. Det skal påses at der anvendes det rigtige grej, f.eks. brede båndstropper og løfteåg, alt afpasset efter pladernes stivhed. Aflæsning med gaffeltruck bør kun ske ved korte pladelængder og kun hvis pladerne stadig er i standardemballagen. Det skal kontrolleres at gaflerne ikke er i direkte kontakt med pladerne, da der derved kan være risiko for at pladerne skrider på gaflerne.

For at sikre en stabil og sikker oplagring skal pladebundterne placeres på et plant og fast underlag. Pladebundterne skal placeres med de lodrette kantafstivninger over hinanden, således at bundtet ikke kan vælte og således at der ikke opstår trykmærker i de nedre plader.
Pladebundterne skal altid placeres med en hældning i længderetningen, så kondens-eller regnvand kan afledes.

Af hensyn til sikkerheden skal pladebundterne altid overdækkes med presenninger el.lign. således at våde og glatte plader ikke forekommer. Der skal derfor altid være ventilation under overdæk – ningen. Evt. folie på pladerne skal fjernes for at undgå kondens mellem folie og plade. Der skal tages forholdsregler mod at pladerne kan løfte sig i blæsevejr.

Ved oplagring af galvaniserede stålplader eller blanke aluminium plader skal der tages særlige forholdsregler for at undgå hvidrust. Oplagring i længere tid af disse skal derfor altid foregå indendørs.

 

Montage

Entreprenøren er ansvarlig for at håndtering og montage udføres efter APV’en.

For at udføre en sikker montage skal man undgå unødig håndtering og skal derfor ved montagestart udmåle præcis, hvor på taget bundterne/pladerne skal placeres, således at man under montage undgår, at der opstår huller fra det lagte tag til det næste pladebundt.

Ved ophejsning af pladebundterne skal anvendes stillads eller lignende, således at man ikke står på tagdragerne og modtager bundterne.

Ved montage af lange tagplader skal man være opmærksom på, at pladerne er håndterbare.

Ved udtagning af plader fra bundterne kan følgende metode anvendes:

Den enkelte plade tages ud af bundtet ved at hæve den ene pladeende og anbringe en understøtning på midten af pladen. Pladen kan derefter vippes op over understøtningen.

Når pladen derved er fri af bundtet, placeres den på underlaget og glides/skubbes på plads.

Ved opgangssteder skal det altid påses, at opgangsstedet er afskærmet og opgangsstigen er fastgjort.

  • Personlige værnemidler
  • For montage af tyndplader skal der normalt anvendes følgende personlige værnemidler:
  • Beskyttelseshjelm
  • Arbejdshandsker
  • Sikkerhedsfodtøj
  • Høreværn ved støj over 85 dB (A)
  • Sikkerhedsbriller
  • Faldsikringsudstyr

Om faldsikring

Faldsikringsudstyr må kun bruges ved kortvarige arbejdsopgaver, og hvor andre sikkerhedsforanstaltninger ikke med rimelighed kan bruges. Det er Arbejdstilsynets praksis, at brugen af H-sele og line normalt kun accepteres, hvis arbejdet har en varighed på mindre end 4 mandtimer.

Ved enkelte arbejdsopgaver kan nedstyrtningsfaren imidlertid kun forhindres ved brug af H-sele og line, og i disse situationer kan faldsikringsudstyr anvendes i mere end 4 timer. Disse situationer beskrives i montageafsnittet.
Forankringspunkt for faldsikringsudstyr, skal kunne optage et træk på mindst 1000 kg.

Inden brug, skal faldsikringsudstyr kontrolleres. Fejl som forringer udstyrets funktion skal repareres eller udstyret skal kasseres. Udstyret skal altid kasseres, hvis det har været brugt til at standse et fald.

Faldsikringsudstyr skal herudover efterses efter leverandørens anvisninger – dog mindst en gang hver 12 måned. Dato for seneste eftersyn skal være synligt på udstyret.

 

Profilerede tagplader anvendt for tagfodshøjder over 2 m over terræn og taghældning fra 16° – 33°.

Ved ophejsning af pladebundterne skal anvendes stillads eller lignende, således at man ikke står på tagdragerne og modtager pladebundterne.

Ved montage af tagpladerne planlægges arbejdet således, at alle arbejder langs tagkanter, og de første 2 m af tagfladen monteres fra stillads eller lignende.

Når de første 2 m af tagfladen er udlagt, monteres tagskærm inden videre plademontage.

Den videre udlægning, op til 5 m over terræn, kan nu foregå ved, at der flyttes et stillads eller lignende med frem under plademontagen.
Over 5 m over terræn anvendes faldsikringsudstyr/tagstiger (kolde tage eller stålkassetter i varmtagskonstruktioner).

For at undgå huller for ovenlys el. lign. under tagmontagen foretages der først udskæring for disse, når taget er færdig udlagt.
Ved udskæring til ovenlys el.lign. anvendes stillads/faldsikringsudstyr afhængig af højden over terræn. Straks efter hultagning monteres sikkerhedsafdækning eller blivende ovenlys.

I tilfælde af, at hullerne naturligt fremkommer ved plademontagen, skal der sørges for tilstrækkelig afdækning.

 

Profilerede tagplader anvendt for taghøjder fra 3,5 m over terræn og taghældning fra 0°- 15°.

Ved ophejsning af pladebundterne skal anvendes stillads eller lift, således at man ikke står på tagdragerne og modtager pladebundterne.

Ved montage af tagpladerne planlægges arbejdet således, at alle arbejder langs tagkanter, og de første 2 m af tagfladen monteres fra stillads eller lift og således at antallet af plader i opbundtningen nøje svarer til bygningens samlede bredde.

Når de første 2 m af tagfladen er udlagt, monteres rækværk inden videre plademontage.

Den videre udlægning, kan nu foregå ved, at der anvendes faldsikringsudstyr og at der opstilles rækværk langs de fri sider.

For at undgå huller for ovenlys el. lign. under tagmontagen foretages der først udskæring for disse, når taget er færdig udlagt.

Ved udskæring til ovenlys el.lign. anvendes lift/faldsikringsudstyr afhængig af højden over terræn. Straks efter hultagning monteres sikkerhedsafdækning eller blivende ovenlys.

I tilfælde af, at hullerne naturligt fremkommer ved plademontagen, skal der sørges for tilstrækkelig afdækning eller afspærring med rækværk.