Love for Tyndpladegruppen

§ 1 – Navn og hjemsted
§ 2 – Formål
§ 3 – Optagelse
§ 4 – Kontingent
§ 5 – Udmeldelse, slettelse og eksklusion
§ 6 – Bestyrelsen
§ 7 – Bestyrelsens rettigheder og pligter
§ 8 – Regnskab og revision
§ 9 – Generalforsamling
§ 10 – Generalforsamlingens afholdelse
§ 11 – Gruppens opløsning

 

§ 1 – Navn og hjemsted

Gruppens navn er “TYNDPLADEGRUPPEN”. Tyndpladegruppen er en intern fraktion i Dansk Stålinstitut med hjemsted i dettes sekretariat.

 

§ 2 – Formål

Gruppen er en forening af danske virksomheder, der beskæftiger sig med tyndplader i stål og metal til byggeindustrien og har til formål:
at udbrede kendskabet til tyndplader inden for byggeindustrien
at fremme anvendelsen af tyndplader inden for relevante områder
at sikre gennemslagskraft på baggrund af en bred repræsentativ medlemskreds
at hæve det generelle kvalitetsniveau for anvendelsen af tyndplader i byggeindustrien
at være et fællesorgan for branchen over for berørte myndigheder
at være en forening, der etablerer kontakt med andre foreninger med relevante interesser, nationalt og internationalt
at understøtte/præmiere initiativer, der fremmer kendskabet til tyndplader på en ekstraordinær fremragende måde.

 

§ 3 – Optagelse

Som medlem af gruppen kan optages enhver virksomhed:
der projekterer og udfører tyndpladekonstruktioner svarende til Tyndpladegruppens garanti- og kvalitetsnormer,
eller producerer og/eller repræsenterer og markedsfører tyndpladeprodukter til byggebranchen
samt yder teknisk service og konsulentbistand til bygherrer og rådgivere.
Optagelse i gruppen sker efter indstilling fra bestyrelsen. Som optagelsesafgift er fastsat et beløb, svarende til 50 % af årskontingentet.

 

§ 4 – Kontingent

Kontingent fastlægges på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves med 1/4 hvert kvartal og skal være betalt inden den 15. i hver måned.

 

§ 5 – Udmeldelse, slettelse og eksklusion

Udmeldelse af gruppen skal foretages skriftligt med minimum 6 måneders varsel til udtrædelse til Dansk Stålinstituts førstkommende ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i marts måned. Uden at iagttage ovennævnte tidsfrist, kan Tyndpladegruppens bestyrelse bringe et medlemsforhold til ophør:
Når betingelserne for at være medlem af gruppen ikke længere er tilstede, jf. § 3.
Når medlemmet pådrager sig restance, jf. § 4.
Når medlemmet formenes at have overtrådt gruppens love, modarbejdet dens formål eller på anden måde vist ukollegial optræden, og bestyrelsen eller 1/3 af gruppens medlemmer som følge heraf stiller forslag om dets eksklusion til en generalforsamling. En sådan generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel, og det her nævnte punkt på dagsordenen skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen.
Når en virksomhed er udmeldt, slettet eller ekskluderet, fritages den ikke herved for sine forpligtelser med hensyn til betaling af eventuelle resterende medlemsbidrag, skyldigt indskud eller mulig restance.

Genoptagelse af en virksomhed, som er udtrådt eller slettet af gruppen, kan kun ske mod erlæggelse af eventuelle restancer.

Ingen, hvis medlemsforhold til gruppen er ophørt, har noget krav på gruppens formue.

 

§ 6 – Bestyrelsen

Gruppens bestyrelse, der er ulønnet, består af 4 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen. Valget foretages af generalforsamlingen. Hvis der opstår stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

De valgte bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere hver sin til gruppen knyttede virksomhed. Skulle et medlem afgå inden valgperiodens udløb, indtræder der ikke noget nyt medlem, idet bestyrelsen i så fald suppleres på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. Formand for bestyrelsen er samtidig formand for gruppen.

 

§ 7 – Bestyrelsens rettigheder og pligter

Bestyrelsen har den styrende myndighed i alle gruppens anliggender. Til at træffe gyldige beslutninger kræves, at 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen har pligt til at føre mødeprotokol og at fremlægge denne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ret til at disponere over gruppens midler til alle sådanne formål, hvor det drejer sig om varetagelse af gruppens interesser indenfor de på generalforsamlingen vedtagne budgetrammer.

Sammenslutning med andre organisationer forudsætter en generalforsamlings beslutning.

 

§ 8 – Regnskab og revision

Gruppens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskaberne føres af en på generalforsamlingen valgt kasserer. Til at revidere gruppens regnskaber vælges en revisor blandt medlemmerne. Disse vælges af den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.

 

§ 9 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle gruppens anliggender. Det er medlemmernes pligt at møde på generalforsamlingen. Dog er det tilladt gennem skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget.

Mødeberettiget på generalforsamlingen er virksomhedens delegat eller befuldmægtigede.

Enhver afstemning på generalforsamlingen kræver kvalificeret stemmeflerhed, dvs. mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Hvert medlem har én stemme. Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af gruppens medlemmer er tilstede eller repræsenteret.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, sammenkaldes til en ny generalforsamling, som kan tage beslutning uafhængig af antallet af de tilstedeværende og repræsenterede medlemmer.

 

§ 10 – Generalforsamlingens afholdelse

Gruppen afholder en årlig ordinær generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, eventuelt gruppens sekretær. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent og budget
Valg af bestyrelse
Valg af kasserer og revisor
Eventuelt
Indvarslingen sker ved tilsigelse, der tilstilles hvert medlem senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen udsendes sammen med tilsigelsen, og skal indeholde eventuelle forslag fra bestyrelsen, herunder forslag til kontingent for det kommende år. Forslag fra medlemmerne må, for at blive optaget på dagsordenen, være tilsendt samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning om de på dagsordenen opførte forslag.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette og ledsager begæringen med opgivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

I sidstnævnte tilfælde kan den ekstraordinære generalforsamling forlanges afholdt snarest muligt og senest 14 søgnedage efter, at denne skriftlige begæring er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldelsen sker med mindst 8 dages varsel og skal ledsages af dagsordenen for generalforsamlingen.

 

§ 11 – Gruppens opløsning

I tilfælde af gruppens opløsning skal der af generalforsamlingen træffes beslutning om anvendelse af gruppens formue.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. december 1979.

  • Revisioner pr. 2. juni 1983
  • Revisioner pr. 27. januar 1986
  • Revisioner pr. 26. januar 1989
  • Revisioner pr. 31. januar 1992
  • Revisioner pr. 26. januar 1995
  • Revisioner pr. 25. januar 1996
  • Revisioner pr. 19. marts 1998
  • Revisioner pr. 16. marts 1999
  • Revisioner pr. 16. marts 2000
  • Revisioner pr. 29. marts 2007